sukellus ja lakiVEDENALAISET TYÖT JA LAKI

Moni varmasti mieltää lakipykälät "hieman" pitkäpiimäiseksi luettavaksi. Suosittelemme kuitenkin, että sukellustyöntekijää tarvitseva uhraisi alla olevalle hetken tai kaksikin. Lakiosuuskin on melko lyhyt ja helppolukuinen. Kyseessä on vedenalaisiin töihin liittyvä tärkeä puoli, jonka tunteminen on ehdottomasti työn tilaajan edun mukaista.

Vedenalaiset  työt ovat luonteensa vuoksi vaativia ja vaarallisiakin. Lailla Rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä vuodelta 1996 on pyritty ainakin kahteen asiaan: ensinnäkin työn tilaajalla on oikeus saada työ kunnolla suoritetuksi ja toiseksi - vähintään yhtä tärkeänä - varmistaa sukeltajan turvallisuus.

Varsinkin lyhyissä ja ja yksinkertaisissa sukellustöissä saatetaan harkita vaikkapa kokeneen urheilusukeltajan apua. Tässä piilee kuitenkin riski, joka on hyvä tuntea. Mikäli jokin onnettomuus pääsisi tapahtumaan on tilanne usein hyvin vakava ja paha loukkaantuminen, jopa sukeltajan menehtyminen on vaarana. Tällöin myös työn tilaajaan saattaa kohdistua oikeustoimia; oliko sukeltaja pätevä suorittamaan vedenalaisia rakennustöitä? Entä oliko tilaaja varmistanut, että sukeltajan luvat olivat riittävät ja ajan tasalla (3 § Pätevyyden tarkastaminen)? Tästä traagisena esimerkkinä Tapaturmavakuutuslaitosten liiton selonteko kuolemaan johtaneesta sukellusonnettomuudesta: Sukellusonnettomuus.pdf

Ammattisukellusyrityksen sukeltajilla on tarvittava koulutus kulloinkin kyseessä olevaan työtehtävään, riittävät ja ajan tasalla olevat luvat sekä oikeat työvälineet. Noudatamme ennen työn aloittamista ja sen aikana tarkkaan harkittuja ja testattuja käytäntöjä onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Ja mikäli jotain odottamatonta kaikesta huolimatta pääsisi tapahtumaan, on myös nopeisiin ja tehokkaisiin jatkotoimenpiteisiin varauduttu. Näillä kaikilla tavoilla on pyritty maksimoimaan työturvallisuus ja minimoimaan riskit. Ja loppujen lopuksi se työkin tulee sitten varmasti kunnolla hoidettua.


.............................sukeltaminen ja laki

TYÖMINISTERIÖN PÄÄTÖS RAKENNUSTYÖTÄ VEDEN ALLA TEKEVÄN SUKELTAJAN PÄTEVYYDESTÄ (annettu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1996)

.

Työministeriö on päättänyt rakennustyön turvallisuudesta 23 päivänä kesäkuuta 1994 annetun Valtioneuvoston päätöksen (629/94) 4 §:n nojalla:

1§ Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään veden pinnan alla työskentelevien henkilöiden (sukeltaja) pätevyydestä rakennustyön turvallisuudesta annetussa päätöksessä (629/94) tarkoitetussa työssä, jossa käytetään sukelluslaitteita (sukellustyö).

Tämän päätöksen soveltamisesta puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen palveluksessa olevan henkilön tai asevelvollisen puolustusvoimien taikka rajavartiolaitoksen määräyksestä tai palveluksessa suorittamaan työhön on voimassa, mitä työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain soveltamisesta työturvallisuuslain 2 §:ssä tarkoitettuun työhön annetussa asetuksessa (475/88) säädetään.

2 § Tehtävän mukainen pätevyys

Sukellustyötä saa tehdä vain pätevä sukeltaja. Tehtävän edellyttämä pätevyys määräytyy työn laadun ja sukelluksen vaativuuden perusteella seuraavan ryhmittelyn mukaisesti:

1) tarkastus-, pelastus-, tutkimus- tai muu vastaava sukellustehtävä enintään 30 metrin syvyydessä (kevytsukeltaja);

2) myös muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu työ enintään 50 metrin syvyydessä (ammattisukeltaja); tai

3) yli 50 metrin syvyydessä tehtävä työ.

3 § Pätevyyden tarkastaminen

Sukeltajan tehtävänmukainen pätevyys on tarkastettava sitä koskevasta todistuksesta ennen palvelussuhteen solmimista tai viimeistään ennen sukellustyön aloittamista.

*Pykälä 4 (Pätevyyden osoittaminen) muuttui 30.11.1998 ja uudelleen 14.2.2002. Alla viimeisin muutos lakiin kokonaisuudessaan:*

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä annetun työministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta (annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002)

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä 3 päivänä syyskuuta 1996 annetun työministeriön päätöksen (674/1996) 4 §, sellaisena kuin se päätöksessä 893/ 1998, seuraavasti:

4 § Pätevyyden osoittaminen

Tehtävän mukainen pätevyys sukellustyöhön osoitetaan:

1) näyttötutkintona suoritetusta kevytsukeltajan tutkinnosta tai Pelastusopistossa suoritetusta soveltuvasta tutkinnosta annetulla todistuksella 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettuihin tehtäviin;

2) näyttötutkintona suoritetusta ammattisukeltajan ammattitutkinnosta tai sen soveltuvasta osasta annetulla todistuksella 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettuihin tehtäviin.

Ulkomailla sukeltajan pätevyyden saaneen henkilön kelpoisuudesta tehdä Suomessa tässä tarkoitettua rakennustyötä veden alla päättää hakemuksesta Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto opetushallituksen alaista valtakunnallista sukellusalan tutkintotoimikuntaa kuultuaan. Pätevyyden osoittamiseksi hyväksytään ulkomailla suoritetusta tutkinnosta saatu tutkintotodistus taikka muu vastaava todistus tai muu koulutuksesta annettu asiakirja sen mukaisesti kuin siitä säädetään Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetussa laissa (1597/1992) tai määrätään Suomea sitovassa kansainvälisessä velvoitteessa.

Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto voi erityisestä syystä 2 momentissa tarkoitettua tutkintotoimikuntaa kuultuaan hyväksyä muunkin selvityksen riittäväksi pätevyyden osoitukseksi.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002

Peruspalveluministeri

Osmo Soinivaara

Vanhempi hallitussihteeri

Antti Posio

Lähde: www.finlex.fi / Oikeusministeriö ja Edita Publishing


©2023 Vedenalaiset työt ja laki | Sukellus Bryggman - Putteri (MMD Networks Oy)